Služby

Členovia tímu LEGAL HUB x BURDA LEGAL poskytujú právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Advokátskeho poriadku a súvisiacich predpisov.

Občianske právo

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva
 • vypracovanie zmlúv, právnych analýz a podaní pre súdy a iné orgány verejnej moci
 • zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi
 • zakladanie občianskych združení

Novinky

Zákonné predkúpne právo / Študent práva v s. Chat GPT

Kiana vs. AI

Všetky novinky

Obchodné právo

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti obchodného práva
 • vypracovanie zmlúv, právnych analýz a podaní
 • zastupovanie klientov v sporoch pred všeobecnými súdmi
 • zastupovanie klientov vo vzťahu k obchodným partnerom
 • due diligence

Rodinné právo

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti rodinného práva
 • príprava podaní pre súdy a iné orgány verejnej moci
 • zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi, najmä v rozvodových konaniach, konaniach o úprave styku rodičov s maloletými deťmi a v konaniach o vyživovacích povinnostiach

Pracovné právo

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti pracovného práva
 • vypracovanie pracovnoprávnych dokumentov - zmlúv, dohôd v oblasti pracovného práva, pracovných a organizačných poriadkov a interných smerníc
 • zastupovanie zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch pred všeobecnými súdmi
 • zastupovanie zamestnávateľov v pracovnoprávnych sporoch pred všeobecnými súdmi a pred inými štátnymi orgánmi (Inšpektoráty práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Novinky

Pracovnoprávne vzťahy v období koronavírusu

Rozšírenie nového koronavírusu (Covid 19) a opatrenia s ním spojené v zásadnej miere ov...

Všetky novinky

Právo nehnuteľností

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti práva nehnuteľností
 • vypracovanie kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zmlúv o zriadení vecného bremena
 • vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

Cudzinecké právo

 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti cudzineckého práva
 • zastupovanie klientov v konaniach o udelení a obnove prechodného pobytu a azylu v Slovenskej republike
 • právne a podnikateľské poradenstvo pre cudzincov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike

Ochrana osobnosti

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti práva na ochranu osobnosti
 • zastupovanie klientov v konaniach pred všeobecnými súdmi

Právo obchodných spoločností

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti práva obchodných spoločností
 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev
 • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • identifikácia a zápis konečných užívateľov výhod
 • fúzie a akvizície

Novinky

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa kráti

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 ...

Zápis rodného čísla do obchodného registra v lehote do 30.09.2022

Pozor na povinnosť doplneniť rodné číslo a dátumu narodenia do Obchodného registra najn...

Všetky novinky

Register partnerov verejného sektora

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre partnerov verejného sektora
 • plnenie povinností oprávnenej osoby

Novinky

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa kráti

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 ...

Všetky novinky

Trestné právo

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti trestného práva
 • zastupovanie klientov v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní
 • zastupovanie klientov v trestnom konaní pred súdmi všetkých stupňov
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Konkurz a likvidácia

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti konkurzného práva
 • zastupovanie veriteľa pri uplatňovaní jeho pohľadávky v konkurznom konaní, vrátane zastupovania prieskumných pojednávaniach, schôdzach veriteľov, príp. zasadaniach veriteľských výborov
 • zastupovanie konkurzného veriteľa v súdnom konaní o určení výšky a pravosti pohľadávok
 • likvidácia obchodných spoločností a družstiev

Kontakt

Máte otázky?

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.