Novinky

08 - 01 - 2024

Veľa úspechov v roku 2024 Vám praje tím LEGAL HUB x BURDA LEGAL

30 - 03 - 2022

Zápis rodného čísla do obchodného registra v lehote do 30.09.2022

Právo obchodných spoločností

Novelou zákona o obchodnom registri zákonodarca s účinnosťou od 01.10.2020 rozšíril okruh povinne zapisovaných identifikačných údajov spoločníkov, štatutárnych orgánov a ďalších vybraných osôb do Obchodného registra SR – a to konkrétne o zápis dátumu narodenia a rodného čísla (prípadne iného identifikačného údaju, ak rodné číslo nebolo pridelené) v prípade fyzických osôb, a identifikačného čísla (ak je pridelené) v prípade právnických osôb.

Novozapisované údaje do obchodného registra

V zmysle novelou zakotvených zmien v rozsahu údajov zapisovaných do obchodného registra sa s účinnosťou od 01.10.2020 už pri prvozápise spoločnosti do obchodného registra obligatórne zapisujú, resp. v prípade spoločnosti zapísanej do obchodného registra pred 30.09.2020 povinne najneskôr do 30.09.2022 doplňujú, nasledovné údaje:

• pri verejnej obchodnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, a identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby;

• pri komanditnej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, a identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby;

• pri spoločnosti s ručením obmedzeným: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, a identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby, ďalej údaj o zriadení záložného práva k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy;

• pri akciovej spoločnosti: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, a identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby;

• pri jednoduchej spoločnosti na akcie: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, a identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby.

Doplnenie uvedených údajov sa okrem všetkých foriem obchodných spoločností týka aj družstva, európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, európskeho družstva, európskej spoločnosti, štátneho podniku, ako aj podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby.

Zápis uvedených identifikačných údajov sa v zmysle novej právnej úpravy vyžaduje pri nasledovných osobách:

• štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu;

• spoločník / jediný akcionár;

• vedúci organizačnej zložky podniku;

• vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby;

• vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby;

• prokurista;

• člen dozornej rady;

• likvidátor;

• správca na výkon nútenej správy.

Spôsob splnenia povinnosti zápisu uvedených identifikačných údajov do obchodného registra sa z pohľadu obchodných spoločností rozlišuje v závislosti od okamihu zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra, pričom platí, že:

• pri obchodných spoločnostiach zapisovaných do obchodného registra po 01.10.2020 predstavujú vyššie uvedené identifikačné údaje, údaje povinne uvádzané už v návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra; a

• pri obchodných spoločnostiach zapísaných do obchodného registra pred 01.10.2020 (t. j. pred účinnosťou novely) musia byť údaje vo vyššie uvedenom rozsahu dodatočne zapísané do obchodného registra najneskôr do 30.09.2022.

Lehota na zápis identifikačných údajov do obchodného registra

Novela zákona o obchodnom registri pod hrozbou sankcie ukladá fyzickým osobám oprávneným konať v mene obchodných spoločností zapísaných do obchodného registra pred 01.10.2020, t. j. štatutárnym orgánom spoločností, povinnosť podať návrh na zápis uvedených identifikačných údajov označeného okruhu osôb do obchodného registra najneskôr do 30.09.2022.

Automatizované doplnenie identifikačných údajov Ministerstvom spravodlivosti SR do obchodného registra v období od 01.12.2021 do 31.05.2022

Reflektujúc ohlasy subjektov z podnikateľského prostredia na novelou uloženú povinnosť obchodných spoločností zapísaných do obchodného registra pred 01.10.2020, zabezpečiť doplnenie požadovaných identifikačných údajov do obchodného registra v lehote do 30.09.2022, zákonodarca s účinnosťou od 01.12.2021 schválil ďalšiu novelu zákona o obchodnom registri, ktorou sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch.

Prijatie ďalšej novely v právnej úprave zápisu identifikačných údajov do obchodného registra sledovalo primárne minimalizáciu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov v súvislosti s uvedenou povinnosťou v spojení s nastavením mechanizmu automatizovaného doplnenia identifikačných údajov do obchodného registra v réžii Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi, a to spôsobom, aby povinnosť doplniť identifikačné údaje do obchodného registra zaťažovala dotknuté zapísané obchodné spoločnosti v čo možno najmenšej miere.

Ministerstvo spravodlivosti SR ako správca informačného systému obchodného registra v spolupráci s registrovými súdmi vykoná (ak to bude vzhľadom na dostupné dáta možné) automatizované doplnenie identifikačných údajov o osobách spadajúcich do okruhu osôb špecifikovaných v tomto článku vyššie. Predpokladom vykonania takéhoto automatizovaného doplnenia identifikačných údajov do obchodného registra je neexistencia akejkoľvek pochybnosti registrového súdu o správnosti dostupného dátumu narodenia a rodného čísla tej ktorej fyzickej osoby, resp. identifikačného čísla právnickej osoby.

V takomto prípade príslušný registrový súd zašle zapísanej obchodnej spoločnosti bez zbytočného odkladu do elektronickej schránky oznámenie o automatizovanom doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom spoločnosti z obchodného registra. Povinnosť zapísanej obchodnej spoločnosti doplniť identifikačné údaje do obchodného registra sa týmto teda aj bez akéhokoľvek úkonu dotknutej spoločnosti, považuje za splnenú.

Ak však registrový súd zapísanej obchodnej spoločnosti nezašle do elektronickej schránky uvedené oznámenie do 31.05.2022, má sa za to, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.

V prípade, ak registrový súd nevykoná vo vzťahu k zapísanej obchodnej spoločnosti automatizované doplnenie identifikačných údajov v zmysle vyššie uvedeného, t.j. nezašle zapísanej spoločnosti do elektronickej schránky oznámenie o automatizovanom doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom spoločnosti z obchodného registra najneskôr do 31.05.2022, je takáto obchodná spoločnosť povinná vlastnými úkonmi splniť povinnosť zápisu (doplnenia) identifikačných údajov do obchodného registra, a to podaním samostatného návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra.

Uvedená novelizácia zákona o obchodnom registri v podobe ustanovení o automatizovanom doplnení identifikačných údajov do obchodné registra predstavuje z pohľadu dotknutých zapísaných obchodných spoločností nepochybne citeľné odbremenenie, ktoré však so sebou zároveň prináša potrebu väčšej miery obozretnosti obchodných spoločností spočívajúcu v riadnom kontrolovaní elektronickej schránky a v prípade neobdržania oznámenia registrového súdu o automatizovanom doplnení identifikačných údajov v lehote do 31.05.2022, povinnosť zapísanej obchodnej spoločnosti splniť zákonnú povinnosť doplnenia identifikačných údajov podaním samostatného návrhu na ich zápis do obchodného registra, a to najneskôr do 30.09.2022.

Možnosť zápisu (doplnenia) identifikačných údajov spoločnosťou bez ohľadu na automatizované doplnenie

Ustanovenia novely zákona o obchodnom registri upravujúce automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra však nebránia tomu, aby zapísaná obchodná spoločnosť ešte pred 31.05.2022, t. j. pred termínom, do ktorého môže byť zo strany Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s registrovým súdom vykonané doplnenie údajov bez akejkoľvek ingerencie dotknutej obchodnej spoločnosti, podala samostatný návrh na zápis identifikačných údajov do obchodného registra z vlastnej iniciatívy. Za podanie takéhoto samostatného návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra sa v zmysle novely účinnej od 01.12.2022 súdny poplatok neplatí.

Osobitná situácia nastáva v prípade, ak bude zapísaná obchodná spoločnosť v období od 30.09.2021 (t. j. od účinnosti novely zavádzajúcej povinnosť zápisu identifikačných údajov do obchodného registra) do 30.09.2022 (koniec zákonnej lehoty na zápis identifikačných údajov do obchodného registra) podávať návrh na zápis akejkoľvek zmeny údajov zapísaných v obchodnom registri (napr. z dôvodu zmeny obchodného mena spoločnosti, sídla, predmetu činnosti a pod.)

V takomto prípade bude zapísaná obchodná spoločnosť súčasne s takýmto návrhom na zmenu zapísaných údajov povinná doplniť aj novelou vyžadované identifikačné údaje. Ak spoločnosť prostredníctvom takéhoto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov zároveň nedoplní aj novelou požadované identifikačné údaje, registrový súd na takýto návrh nebude prihliadať, pričom navrhovateľa najprv vyzve na doplnenie chýbajúcich identifikačných údajov v lehote 15 dní s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak tak spoločnosť v ustanovenej lehote neurobí (nedoplní svoj návrh o identifikačné údaje vyžadované novelou), na jej návrh na zápis zmeny zapísaných údajov súd nebude vôbec prihliadať a konanie sa bude považovať za zastavené, t. j. registrový súd nezapíše zmenu údajov (napr. obchodného mena, sídla, predmetu činnosti a pod.).

Postup pri podávaní návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra

Doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra možno realizovať výlučne elektronicky prostredníctvom elektronickej služby „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“ na portáli www.slovensko.sk. Na návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri podaný inak ako elektronicky (napr. listinne) nebude registrový súd prihliadať.

K návrhu je potrebné pripojiť v elektronickej forme ako prílohy aj listiny osvedčujúce správnosť zapisovaných údajov, t. j. v prípade zápisu dátumu narodenia a rodného čísla kópiu dokladu totožnosti dotknutej osoby, resp. rodného listu.

Sankcia za nesplnenie povinnosti doplnenia identifikačných údajov do obchodného registra v lehote do 30.09.2022

V prípade nesplnenia povinnosti zapísanej obchodnej spoločnosti doplniť identifikačné údaje do obchodného registra najneskôr do 30.09.2022 registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby, t. j. štatutárovi spoločnosti, pokutu až do výšky 3.310,- EUR.

Zhrnutie:

V zmysle ostatných noviel zákona o obchodnom registri účinných od 01.10.2020 a 01.12.2021 sú obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred 01.10.2020 povinné doplniť do obchodného registra identifikačné údaje – dátum narodenia a rodné číslo (príp. iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nebolo pridelené) spoločníkov, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, jediného akcionára, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej právnickej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, prokuristu, člena dozornej rady, likvidátora a správcu na výkon nútenej správy, a to najneskôr do 30.09.2022.

Ako najvhodnejšie sa podľa nášho názoru z pohľadu zapísaných obchodných spoločností vzhľadom na novelizované ustanovenia upravujúce možnosť automatizovaného doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra v lehote do 31.05.2022, javí vyčkať, či Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi v uvedenej lehote vykoná automatizované doplnenie požadovaných údajov a obchodnej spoločnosti odošle oznámenie o vykonaní doplnenia do elektronickej dátovej schránky. Dôležité je preto pravidelné kontrolovanie obsahu elektronických schránok obchodnými spoločnosťami.

Ak takéto automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra nebude vo vzťahu k obchodnej spoločnosti vykonané, t. j. nebude spoločnosti v lehote do 31.05.2022 zaslané oznámenie registrového súdu o takomto doplnení, je spoločnosť povinná prostredníctvom samostatného bezplatného návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri najneskôr do 30.09.2022 doplniť požadované identifikačné údaje do obchodného registra.

Rovnako, bez ohľadu na možnosť automatizovaného doplnenia údajov Ministerstvom spravodlivosti SR, môže zapísaná spoločnosť iniciatívne sama podať bezplatný návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri, na základe ktorého dôjde k zápisu požadovaných identifikačných údajov. Takýto postup obchodnej spoločnosti však v tejto chvíli (do 31.05.2022) možno považovať za „nadprácu“, vzhľadom na možnosť automatizovaného doplnenia údajov zo strany Ministerstva spravodlivosti SR v súčinnosti s registrovými súdmi.

Ak však bude spoločnosť pred 30.09.2022, príp. pred doručením oznámenia o automatizovanom doplnení údajov do obchodného registra do 31.05.2022, podávať návrh na zápis zmeny iných zapísaných údajov (napr. zmena obchodného mena, sídla a pod.) je povinná prostredníctvom tohto návrhu súčasne doplniť aj novelou vyžadované identifikačné údaje. Ak by v uvedenom návrhu na zápis zmeny absentovali požadované identifikačné údaje, registrový súd navrhovaný zápis iných zmien do obchodného registra nevykoná a spoločnosť vyzve, aby v lehote 15 dní od doručenia doplnila chýbajúce identifikačné údaje, inak na návrh nebude prihliadať. Takýto návrh na zápis zmeny zapísaných údajov obsahujúci zároveň doplnenie identifikačných údajov je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 33,- EUR.

Na obchodné spoločnosti zapisované do obchodného registra po 01.10.2020 sa povinnosť dodatočného doplnenia identifikačných údajov v lehote do 30.09.2022 nevzťahuje, nakoľko zápis údajov si tieto obchodné spoločnosti splnili už pri prvozápise do obchodného registra, t. j. podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra.

Praktický tip:

V súvislosti s dotknutou novelou Obchodný register zaviedol za účelom zjednodušenia identifikácie osôb, na ktoré sa povinnosť doplnenia údajov vzťahuje, nápomocnú funkcionalitu, keď pri zobrazení výpisu obchodnej spoločnosti z obchodného registra cez www.orsr.sk, je možné na základe farebnej ikony vyznačenej pri štatutárnych orgánoch a spoločníkoch, resp. členoch kontrolných orgánov, identifikovať, či sú vo vzťahu ku konkrétnej osobe v obchodnom registri požadované údaje už zapísané (zelená ikona) alebo je doplnenie údajov v lehote najneskôr do 30.09.2022 ešte potrebné vykonať (červená ikona).


01 - 04 - 2020

Pracovnoprávne vzťahy v období koronavírusu

Pracovné právo

Pracovnoprávne vzťahy v období koronavírusu

Rozšírenie nového koronavírusu (Covid 19) a opatrenia s ním spojené v zásadnej miere ovplyvňujú oblasť pracovnoprávnych vzťahov, pričom tak zamestnávatelia, ako aj zamestnanci si prirodzene kladú otázky, aké majú v tejto situácii práva a povinnosti.

Slovenská republika zaviedla niekoľko reštriktívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu, pričom azda najzásadnejším bolo rozhodnutie o uzavretí určitých typov prevádzok. Ak bol zamestnávateľ povinný svoju prevádzku uzavrieť, ale aj v prípade, ak ju zamestnávateľ uzavrel z vlastného rozhodnutia (napríklad z dôvodu poklesu tržieb) a zamestnancovi nemôže ďalej prideľovať prácu v zmysle pracovnej zmluvy, ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnancovi patrí v takom prípade náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

V prípade, že u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, a zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, ide o prekážku v práci, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60% jeho priemerného zárobku. Vláda Slovenskej republiky zároveň avizovala, že štát preplatí 80% mzdy zamestnanca tým firmám, ktorých prevádzky boli povinne uzavreté. Uvedené informácie budeme priebežne aktualizovať . 

V prípade, že zamestnávateľ napr. z dôvodu poklesu tržieb nevie dočasne prideľovať zamestnancom prácu, môže za splnenia zákonných podmienok jednotlivým zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky. Tzv. hromadné čerpanie dovolenky všetkými zamestnancami, v prípade ak sa uzavrie celá prevádzka by nemalo presiahnuť dva týždne. Čerpanie dovolenky je však zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred, pričom toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. 

Zamestnávateľ môže ďalej so zamestnancom dohodnúť aj čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas, ktorú zamestnanec vykonal ešte pred pandémiou.                  S čerpaním náhradného voľna však musí zamestnanec vždy súhlasiť, nemožno ho nariadiť. 

Zamestnávateľ, u ktorého je zavedené konto pracovného času má taktiež možnosť v zmysle dohodnutých pravidiel nariadiť zamestnancom zostať doma s tým, že zamestnanci si zameškaný čas odpracujú v rámci konta pracovného času. 

V prípade, že zamestnanec o to požiada, zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje po skončení krízovej situácie. 

Iná situácia nastáva v prípade, ak sa na zamestnanca vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktorým sa nariaďuje povinná 14-dňová karanténa všetkým osobám, ktoré sa po 13.03.2020 vrátili zo zahraničia a všetkým osobám, žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Povinná karanténa sa ďalej môže týkať aj ďalších osôb, u ktorých je podozrenie z nákazy. V týchto prípadoch ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, ktorú je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Karanténu musí potvrdiť ošetrujúci lekár. Zamestnancovi v prípade povinnej karantény nepatrí náhrada mzdy, pričom nemocensky poistené osoby majú nárok na príslušné dávky rovnako ako v prípade PN. 

Každý zamestnávateľ je ďalej povinný urobiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci, medzi ktoré sa v súčasnej situácii čoraz častejšie zaraďuje aj výkon práce zamestnanca z domu, tzv. „home office“, za predpokladu, že to povaha pracovnej činnosti zamestnanca pripúšťa a zamestnávateľ sa na tom so zamestnancom dohodnú. V prípade, ak zamestnanec nemá možnosť práce z domu dohodnutú v pracovnej zmluve, je na výkon práce formou „home office“ potrebné vyhotoviť dohodu o zmene pracovných podmienok zamestnanca. 

Je potrebné uviesť, že pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže zamestnanec vykonávať „home office“ aj v prípade, že sa na neho vzťahuje opatrenie o povinnej karanténe. V takom prípade však zamestnancovi patrí za vykonanú prácu mzda a nebude mať nárok na príslušné dávky zo Sociálnej poisťovne.  

Článok budeme AKTUALIZOVAŤ.

Podrobnejšie informácie: 

https://www.korona.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/


18 - 11 - 2019

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa kráti

Právo obchodných spoločností
Register partnerov verejného sektora

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a týka sa väčšiny spoločností zapísaných v obchodnom registri. Ide o dôsledok premietnutia opatrení na zabránenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vyplývajúcich z európskej legislatívy, ktorého účelom je rozkrývať majetkové a personálne štruktúry spoločností. 

Zákon ustanovuje spoločnostiam lehotu na vykonanie zápisu svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Pre prípad, že konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný v uvedenej lehote, registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu až do výšky 3 310,- EUR. 

Konečným užívateľom výhod sa tak rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

V zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá

• má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 
• má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
• ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
• má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Aj naďalej však platí, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Kontakt

Máte otázky?

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.