Novinky

01 - 04 - 2020

Pracovnoprávne vzťahy v období koronavírusu

Pracovné právo

Pracovnoprávne vzťahy v období koronavírusu

Rozšírenie nového koronavírusu (Covid 19) a opatrenia s ním spojené v zásadnej miere ovplyvňujú oblasť pracovnoprávnych vzťahov, pričom tak zamestnávatelia, ako aj zamestnanci si prirodzene kladú otázky, aké majú v tejto situácii práva a povinnosti.

Slovenská republika zaviedla niekoľko reštriktívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu, pričom azda najzásadnejším bolo rozhodnutie o uzavretí určitých typov prevádzok. Ak bol zamestnávateľ povinný svoju prevádzku uzavrieť, ale aj v prípade, ak ju zamestnávateľ uzavrel z vlastného rozhodnutia (napríklad z dôvodu poklesu tržieb) a zamestnancovi nemôže ďalej prideľovať prácu v zmysle pracovnej zmluvy, ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnancovi patrí v takom prípade náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. 

V prípade, že u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, a zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, ide o prekážku v práci, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou, najmenej však 60% jeho priemerného zárobku. Vláda Slovenskej republiky zároveň avizovala, že štát preplatí 80% mzdy zamestnanca tým firmám, ktorých prevádzky boli povinne uzavreté. Uvedené informácie budeme priebežne aktualizovať . 

V prípade, že zamestnávateľ napr. z dôvodu poklesu tržieb nevie dočasne prideľovať zamestnancom prácu, môže za splnenia zákonných podmienok jednotlivým zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky. Tzv. hromadné čerpanie dovolenky všetkými zamestnancami, v prípade ak sa uzavrie celá prevádzka by nemalo presiahnuť dva týždne. Čerpanie dovolenky je však zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred, pričom toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. 

Zamestnávateľ môže ďalej so zamestnancom dohodnúť aj čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas, ktorú zamestnanec vykonal ešte pred pandémiou.                  S čerpaním náhradného voľna však musí zamestnanec vždy súhlasiť, nemožno ho nariadiť. 

Zamestnávateľ, u ktorého je zavedené konto pracovného času má taktiež možnosť v zmysle dohodnutých pravidiel nariadiť zamestnancom zostať doma s tým, že zamestnanci si zameškaný čas odpracujú v rámci konta pracovného času. 

V prípade, že zamestnanec o to požiada, zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje po skončení krízovej situácie. 

Iná situácia nastáva v prípade, ak sa na zamestnanca vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktorým sa nariaďuje povinná 14-dňová karanténa všetkým osobám, ktoré sa po 13.03.2020 vrátili zo zahraničia a všetkým osobám, žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Povinná karanténa sa ďalej môže týkať aj ďalších osôb, u ktorých je podozrenie z nákazy. V týchto prípadoch ide o prekážku v práci na strane zamestnanca, ktorú je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Karanténu musí potvrdiť ošetrujúci lekár. Zamestnancovi v prípade povinnej karantény nepatrí náhrada mzdy, pričom nemocensky poistené osoby majú nárok na príslušné dávky rovnako ako v prípade PN. 

Každý zamestnávateľ je ďalej povinný urobiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci, medzi ktoré sa v súčasnej situácii čoraz častejšie zaraďuje aj výkon práce zamestnanca z domu, tzv. „home office“, za predpokladu, že to povaha pracovnej činnosti zamestnanca pripúšťa a zamestnávateľ sa na tom so zamestnancom dohodnú. V prípade, ak zamestnanec nemá možnosť práce z domu dohodnutú v pracovnej zmluve, je na výkon práce formou „home office“ potrebné vyhotoviť dohodu o zmene pracovných podmienok zamestnanca. 

Je potrebné uviesť, že pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, môže zamestnanec vykonávať „home office“ aj v prípade, že sa na neho vzťahuje opatrenie o povinnej karanténe. V takom prípade však zamestnancovi patrí za vykonanú prácu mzda a nebude mať nárok na príslušné dávky zo Sociálnej poisťovne.  

Článok budeme AKTUALIZOVAŤ.

Podrobnejšie informácie: 

https://www.korona.gov.sk/

https://www.employment.gov.sk/sk/


18 - 11 - 2019

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa kráti

Právo obchodných spoločností
Register partnerov verejného sektora

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a týka sa väčšiny spoločností zapísaných v obchodnom registri. Ide o dôsledok premietnutia opatrení na zabránenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vyplývajúcich z európskej legislatívy, ktorého účelom je rozkrývať majetkové a personálne štruktúry spoločností. 

Zákon ustanovuje spoločnostiam lehotu na vykonanie zápisu svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Pre prípad, že konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný v uvedenej lehote, registrový súd uloží fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu až do výšky 3 310,- EUR. 

Konečným užívateľom výhod sa tak rozumie každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

V zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, je konečným užívateľom výhod fyzická osoba, ktorá

• má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 
• má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
• ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
• má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Aj naďalej však platí, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Kontakt

Máte otázky?

Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára.